Hva er GDPR - en innføring


Social & Digital Communication Advisors - Wynnsdale Consulting

GDPR, eller General Data Protection Regulation, er en lov som regulerer beskyttelsen av personopplysninger og personvern for enkeltpersoner innenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Lovgivningen ble vedtatt av EU i 2016 og trådte i kraft 25. mai 2018.

Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner større kontroll over sine personopplysninger og styrke deres rettigheter når det gjelder hvordan deres personopplysninger blir behandlet av organisasjoner. Noen av de viktigste prinsippene og kravene i GDPR inkluderer:

 1. Lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet:
  Personopplysninger må behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte for de registrerte personene.

 2. Formålsbegrensning: Personopplysninger kan kun samles inn for spesifikke, uttrykkelige og legitime formål, og de må ikke behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene.

 3. Dataminimering:
  Personopplysninger må være relevante, tilstrekkelige og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for.

 4. Nøyaktighet:
  Personopplysninger må være nøyaktige og oppdaterte, og organisasjonene må treffe tiltak for å sikre at uriktige data blir korrigert eller slettet.

 5. Lagringsbegrensning:
  Personopplysninger må lagres på en måte som gjør at de kan identifiseres i en begrenset periode som er nødvendig for formålet de ble samlet inn for.

 6. Integritet og konfidensialitet:
  Personopplysninger må behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

 7. Ansvarlighet og etterlevelse:
  Organisasjoner er ansvarlige for å overholde GDPR-prinsippene, og de må kunne påvise samsvar gjennom dokumentasjon og egnede tiltak.

GDPR gir også enkeltpersoner en rekke rettigheter når det gjelder deres personopplysninger, inkludert retten til å få tilgang til sine data, retten til å korrigere unøyaktige opplysninger, retten til å slette data (rett til å bli glemt), retten til å begrense behandlingen av deres data, og retten til dataportabilitet.

For organisasjoner som behandler personopplysninger, krever GDPR at de tar nødvendige tiltak for å sikre at behandlingen av dataene er i samsvar med loven, inkludert å implementere passende sikkerhetstiltak, opprette prosesser for å håndtere forespørsler fra enkeltpersoner om deres rettigheter, og å kunne varsle tilsynsmyndighetene om brudd på personopplysningssikkerheten innen 72 timer etter at bruddet er oppdaget.

GDPR gjelder ikke bare for organisasjoner som er basert innenfor EU og EØS, men også for organisasjoner utenfor disse områdene som tilbyr varer eller tjenester til enkeltpersoner i EU/EØS eller som overvåker adferden til enkeltpersoner i EU/EØS. Dette gjør GDPR til en av de mest omfattende personvernlovene i verden.

Er det virkelig nødvendig å innføre GDPR for alle norske bedrifter?

GDPR - en innføring

Innføringen av GDPR (General Data Protection Regulation) for norske bedrifter er nødvendig av flere grunner:

 1. Beskyttelse av personvernrettigheter:
  GDPR er utformet for å styrke beskyttelsen av enkeltpersoners personvernrettigheter og gi dem økt kontroll over sine personopplysninger. Dette er viktig for å sikre tillit og trygghet hos enkeltpersoner når det gjelder hvordan deres personopplysninger blir behandlet av bedrifter.

 2. Globalt virkeområde:
  Selv om GDPR er en EU-lovgivning, har den også ekstraterritoriell virkning og gjelder for alle organisasjoner som behandler personopplysninger om enkeltpersoner i EU eller EØS-området. Dette betyr at selv om en bedrift er basert utenfor EU, må den likevel overholde GDPR-kravene hvis den behandler personopplysninger om enkeltpersoner i EU.

 3. Forretningsmessige fordeler:
  Å overholde GDPR-kravene kan gi en bedrift en rekke forretningsmessige fordeler, inkludert styrket tillit fra kunder og interessenter, redusert risiko for bøter og sanksjoner, og muligheten til å utnytte dataene på en mer effektiv og verdiskapende måte.

 4. Risiko for sanksjoner:
  Manglende overholdelse av GDPR kan resultere i betydelige bøter og sanksjoner fra tilsynsmyndighetene. Dette kan ha alvorlige økonomiske konsekvenser for bedriften og føre til tap av omdømme og tillit.

 5. Lovmessig krav:
  Som medlem av EØS-området er Norge forpliktet til å implementere EU-regelverk som GDPR i nasjonal lov. Derfor er det nødvendig for norske bedrifter å innføre GDPR for å overholde lovmessige krav og sikre at de opererer i samsvar med gjeldende regelverk.

Samlet sett er innføringen av GDPR for norske bedrifter nødvendig for å sikre beskyttelse av personvernrettigheter, overholdelse av lovmessige krav, og for å opprettholde tillit og trygghet hos kunder og interessenter.

Hva er en typisk implementerings plan for innføring av GDPR i Norge?

GDPR - en innføring

En generell plan for å sikre overholdelse av GDPR (General Data Protection Regulation) i Norge:

 1. Forstå GDPR-kravene:
  Det første trinnet er å sikre at alle relevante personer i organisasjonen forstår kravene i GDPR. Dette kan inkludere å arrangere opplæringsøkter eller workshops for å sikre at alle er oppmerksomme på sine plikter og ansvar.

 2. Gjennomføre en datakartlegging:
  Identifiser alle personopplysninger som behandles i organisasjonen og kartlegg hvor disse dataene lagres, hvilke formål de brukes til, og hvem som har tilgang til dem.

 3. Gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering (DPIA):
  For behandlinger som utgjør en høy risiko for personvernet, er det viktig å gjennomføre en DPIA for å evaluere risikoene og identifisere tiltak for å minimere dem.

 4. Opprett eller oppdater personvernerklæring:
  Sørg for at organisasjonens personvernerklæring er tydelig og dekker alle nødvendige punkter i GDPR, inkludert formålet med databehandlingen, rettighetene til de registrerte, og hvordan man kontakter organisasjonen med personvernrelaterte spørsmål eller bekymringer.

 5. Få samtykke på riktig måte:
  Hvis behandlingen av personopplysninger krever samtykke, må du sørge for at samtykket er gitt på en frivillig, informert og uttrykkelig måte. Det må være like lett å trekke tilbake samtykket som det var å gi det.

 6. Sikre tilstrekkelig datasikkerhet:
  Implementer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene behandles sikkert. Dette kan inkludere tiltak som kryptering, tilgangskontroll, og regelmessige sikkerhetsrevisjoner.

 7. Behandling av forespørsler om innsyn og rettigheter:
  Sørg for at organisasjonen har prosesser på plass for å håndtere forespørsler fra enkeltpersoner om tilgang til deres personopplysninger, retting av unøyaktige data, sletting av data (rett til å bli glemt), og andre rettigheter som er gitt av GDPR.

 8. Inngå databehandleravtaler:
  Hvis organisasjonen deler personopplysninger med tredjeparter, må det inngås databehandleravtaler som sikrer at disse tredjepartene også overholder GDPR.

 9. Opplæring og bevissthet:
  Kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring av ansatte er viktig for å opprettholde overholdelse av GDPR. Dette kan omfatte opplæringsøkter, jevnlige oppdateringer om endringer i lover og retningslinjer, og opprettholdelse av en kultur som prioriterer personvern.

 10. Gjennomføre regelmessige revisjoner og revisjoner:
  Det er viktig å regelmessig vurdere og revidere organisasjonens prosesser og tiltak for å sikre at de forblir i samsvar med GDPR, spesielt med tanke på endringer i lovgivningen eller organisasjonens aktiviteter.

Det er viktig å merke seg at dette er en generell veiledning, og organisasjonen din må tilpasse den i henhold til sine spesifikke behov og situasjon. Det kan også være lurt å konsultere med juridiske eksperter som er spesialisert på personvern og GDPR for å sikre full overholdelse.

Gjelder GDPR kun digital sikkerhet?

Digitalization

Nei, GDPR (General Data Protection Regulation) gjelder ikke bare for digital sikkerhet, men det omfatter også andre aspekter av personvern og databehandling. GDPR regulerer hvordan personopplysninger blir behandlet, uavhengig av om behandlingen skjer digitalt eller ikke. Dette betyr at GDPR også gjelder for papirbaserte registre og enhver annen form for databehandling.

GDPR har flere hovedprinsipper som organisasjoner må følge når de behandler personopplysninger, uavhengig av den konkrete behandlingsmetoden. Disse prinsippene inkluderer blant annet:

 1. Lovenlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet:
  Personopplysninger må behandles lovlig, rettferdig og på en transparent måte i forhold til de registrerte.

 2. Formålsbegrensning:
  Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelige og legitime formål, og ikke behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene.

 3. Dataminimering:
  Personopplysningene som samles inn, skal være relevante, tilstrekkelige og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for.

 4. Nøyaktighet:
  Personopplysningene skal være nøyaktige og oppdaterte, og det må treffes tiltak for å sikre at uriktige data blir korrigert eller slettet.

 5. Lagringsbegrensning:
  Personopplysninger skal lagres i en form som gjør at de kan identifiseres i en begrenset periode som er nødvendig for formålet de behandles for.

 6. Integritet og konfidensialitet:
  Personopplysninger skal behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

 7. Ansvarlighet og etterlevelse:
  Organisasjonene er ansvarlige for å overholde GDPR-prinsippene og må kunne påvise samsvar gjennom dokumentasjon og egnede tiltak.

Så selv om GDPR ofte er assosiert med digital sikkerhet på grunn av den økende bruken av digitale verktøy og plattformer for datahåndtering, gjelder det bredere prinsipper som er relevante for all form for behandling av personopplysninger, både digitalt og ikke-digitalt.

Hva er kravet til oppbevaring av ikke digitale data?

Digitalization

Kravene til oppbevaring av ikke-digitale data i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation) er generelt de samme som for digitale data. Her er noen viktige punkter å vurdere:

 1. Formålsbegrensning og dataminimering:
  Personopplysninger skal bare oppbevares så lenge det er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for. Dette prinsippet gjelder både digitale og ikke-digitale data. Organisasjoner bør derfor ha klare retningslinjer for hvor lenge papirbaserte dokumenter skal oppbevares før de blir slettet eller destruert.
 2. Sikkerhetstiltak:
  Organisasjoner må implementere egnede sikkerhetstiltak for å beskytte ikke-digitale data mot uautorisert tilgang, ødeleggelse eller endring. Dette kan omfatte tiltak som sikker oppbevaring av dokumenter i låste skap eller rom, begrenset tilgang til fysiske filer, og bruk av låste beholdere for transport.
 3. Nøyaktighet og oppdatering:
  Som med digitale data, må også ikke-digitale data være nøyaktige og oppdaterte. Organisasjoner må ha prosesser på plass for å sikre at papirbaserte dokumenter oppdateres eller korrigert ved behov
 4. Rett til tilgang og retting:
  Enkeltpersoner har rett til å få tilgang til sine personopplysninger som oppbevares i papirformat og til å korrigere eventuelle unøyaktigheter. Organisasjoner må ha prosesser for å imøtekomme slike forespørsler på en effektiv måte.
 5. Lagringsbegrensning og sletting:
  Organisasjoner må ha retningslinjer for lagringsbegrensninger for papirbaserte dokumenter, og disse dokumentene må slettes eller destrueres når de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, med mindre det er en rettslig plikt til å beholde dem
 6. Samsvar med andre lover og forskrifter:
  Organisasjoner må også ta hensyn til andre relevante lover og forskrifter som kan påvirke lagring og behandling av ikke-digitale data, for eksempel regler om arkivering og bevaring som gjelder i ulike bransjer eller jurisdiksjoner.

Generelt sett krever GDPR at organisasjoner behandler ikke-digitale data med samme grad av omsorg og oppmerksomhet som digitale data, og at de tar nødvendige tiltak for å beskytte personvernet og sikkerheten til de registrerte uansett format.

Regnes generel email korrespondanse som personopplysninger som skal sikres iht til GDPR?

Web Optimalization

Ja, generell e-postkorrespondanse kan inneholde personopplysninger og må derfor behandles i samsvar med GDPR (General Data Protection Regulation). Personopplysninger som er inkludert i e-poster kan omfatte informasjon som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, og annen identifiserende informasjon om enkeltpersoner.

Når det gjelder e-postkorrespondanse, er det viktig å implementere passende sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endring, eller ødeleggelse. Dette kan inkludere tiltak som kryptering av e-poster, bruk av sikre passord, begrenset tilgang til e-postkontoer, og bruk av sikre e-postservere.

I tillegg må organisasjoner være oppmerksomme på at e-poster kan inneholde sensitiv informasjon og må behandles med forsiktighet. Dette kan inkludere informasjon som helseopplysninger, finansielle opplysninger, eller annen følsom informasjon som er underlagt spesielle krav til behandling og beskyttelse i henhold til GDPR.

Generelt sett må organisasjoner ha klare retningslinjer og prosedyrer for håndtering av e-postkorrespondanse som inneholder personopplysninger, og de må sørge for at disse retningslinjene overholder kravene i GDPR for å beskytte personvernet og sikkerheten til de registrerte.

  Hvordan kan data sikres i et kontormiljø hvor alle har bærebare PCer og det ikke finnes noen fil server?

  Google website security and SSL

  I et kontormiljø der alle har bærbare datamaskiner og det ikke finnes en filserver, er det fortsatt viktig å sikre dataene på en effektiv måte. Her er noen tiltak du kan vurdere:

  1. Kryptering av datamaskiner:
   Sørg for at alle bærbare datamaskiner er kryptert, slik at dataene er beskyttet selv om en enhet skulle gå tapt eller bli stjålet. De fleste moderne operativsystemer tilbyr innebygd kryptering, for eksempel BitLocker for Windows og FileVault for macOS.

  2. Styring av brukertilganger:
   Implementer et strengt system for administrasjon av brukertilganger. Dette kan inkludere å begrense tilgangen til sensitive data kun til de ansatte som trenger det for å utføre sitt arbeid.

  3. Bruk av passord og tofaktorautentisering:
   Påse at alle brukerkontoer på de bærbare datamaskinene er beskyttet med sterke passord, og vurder å implementere tofaktorautentisering for ekstra sikkerhet.

  4. Sikkerhetskopiering:
   Oppmuntre ansatte til å regelmessig sikkerhetskopiere dataene sine på eksterne harddisker eller i skybaserte lagringsløsninger. Dette sikrer at dataene kan gjenopprettes i tilfelle tap eller skade på den bærbare datamaskinen.

  5. Antivirus- og antimalware-programvare:
   Installer og oppdater pålitelig antivirus- og antimalware-programvare på alle bærbare datamaskiner for å beskytte mot skadelig programvare.

  6. Oppdateringer og patcher:
   Sørg for at alle operativsystemer og applikasjoner på de bærbare datamaskinene holdes oppdatert med de nyeste sikkerhetsoppdateringene og patchene.

  7. Policyer og opplæring:
   Implementer tydelige retningslinjer og policyer for datasikkerhet, og gi opplæring til de ansatte om hvordan de skal håndtere dataene sine på en sikker måte. Dette kan inkludere å unngå å åpne mistenkelige e-postvedlegg, bruke sterke passord, og være forsiktig med deling av sensitive data.

  8. Fjernsletting og fjernlåsing:
   Ha på plass mekanismer for å kunne slette eller låse de bærbare datamaskinene eksternt i tilfelle tap eller tyveri.

  Selv om det ikke er en filserver tilgjengelig, kan disse tiltakene bidra til å sikre dataene effektivt i et kontormiljø med bærbare datamaskiner. Det er også verdt å vurdere å implementere en form for sentralisert sikkerhetskopieringsløsning eller en skybasert lagringsplattform for å hjelpe med datahåndtering og beskyttelse.

  Er kun navn, email adresse og telefon nummer alene regnet som sensitive personopplysninger?

  Digitalization

  Nei, navn, e-postadresse og telefonnummer regnes ikke nødvendigvis som sensitive personopplysninger i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation). Disse dataene anses vanligvis som personopplysninger av lavere sensitivitetsnivå, også kjent som "vanlige" personopplysninger.

  Sensitive personopplysninger, derimot, er spesielle kategorier av personopplysninger som krever strengere beskyttelse i henhold til GDPR. Disse kategoriene inkluderer informasjon som:

  1. Rase eller etnisk opprinnelse
  2. Politisk meninger
  3. Religion eller trosretning
  4. Fagforeningsmedlemskap
  5. Genetiske data
  6. Biometriske data (hvis disse brukes til å identifisere en person)
  7. Helseopplysninger
  8. Seksuell orientering eller seksuelle opplysninger

  Disse sensitive kategoriene av personopplysninger krever vanligvis en høyere grad av beskyttelse på grunn av den potensielle risikoen for diskriminering, misbruk eller annen negativ påvirkning hvis de blir behandlet på en utilstrekkelig måte.

  Selv om navn, e-postadresse og telefonnummer ikke er sensitive i seg selv, må de likevel behandles i samsvar med prinsippene og kravene i GDPR for å beskytte personvernet og sikkerheten til de registrerte. Dette innebærer å sikre at dataene blir behandlet lovlig, rettferdig og på en gjennomsiktig måte, og at passende sikkerhetstiltak er på plass for å forhindre uautorisert tilgang eller utilsiktet tap eller skade.

  Skal personer selv kunne administrere personopplysningene som blir oppbevart av selskapet?

  Digitalization

  Dette kan beskrives trinnvist:

  1. Registrering av personopplysninger for ansatte:
   Hvis alle ansatte har e-poster på sine egne bærbare datamaskiner og det ikke finnes en sentral database for kundekontakt og lignende, må personopplysningene likevel registreres og behandles i samsvar med GDPR. Dette kan gjøres ved å implementere følgende tiltak:

   • Opprett en sentralisert prosedyre for registrering og behandling av personopplysninger. Selv om dataene ikke er lagret i en enkelt database, bør det være retningslinjer for hvordan personopplysninger samles inn, lagres og behandles.

   • Be ansatte om å rapportere inn personopplysninger de samler inn i forbindelse med selskapets virksomhet. Dette kan inkludere informasjon om kunder, leverandører, partnere eller andre relevante parter.

   • Sørg for at alle ansatte forstår betydningen av å behandle personopplysninger i samsvar med GDPR, og gi opplæring om hvordan de skal samle inn, lagre og dele disse dataene på en sikker måte.

  2. GDPR-oversikt:
   GDPR er en europeisk personvernlov som regulerer hvordan personopplysninger blir behandlet og beskyttet. Blant hovedformålene med GDPR er å styrke enkeltpersoners rettigheter når det gjelder deres personopplysninger og å etablere standarder for datainnsamling, behandling og lagring. Noen nøkkelelementer i GDPR inkluderer:

   • Styrking av samtykkekrav: Organisasjoner må få uttrykkelig samtykke fra enkeltpersoner før de kan behandle deres personopplysninger.

   • Økte rettigheter for enkeltpersoner: GDPR gir enkeltpersoner rettigheter som retten til tilgang, retting, sletting og dataportabilitet med hensyn til deres personopplysninger.

   • Strengere krav til databehandlere: Organisasjoner som behandler personopplysninger på vegne av andre (databehandlere) har egne plikter og ansvar i henhold til GDPR.

   • Rapporteringsplikt ved brudd på personopplysninger: Organisasjoner må rapportere brudd på personopplysninger til tilsynsmyndighetene innen 72 timer etter at de er klar over bruddet.

   • Potensielt høye bøter: Brudd på GDPR kan medføre betydelige bøter, avhengig av alvorlighetsgraden av bruddet og organisasjonens størrelse og omfang.

  3. Selvadministrasjon av personopplysninger:
   Ja, GDPR gir enkeltpersoner visse rettigheter til å administrere personopplysningene som blir oppbevart av selskapet. Disse rettighetene inkluderer retten til å få tilgang til sine personopplysninger, rette eventuelle unøyaktigheter, slette dataene sine (retten til å bli glemt), begrense behandlingen av dataene, og i visse tilfeller å protestere mot behandlingen av dataene. Organisasjoner må ha mekanismer på plass for å imøtekomme slike forespørsler fra enkeltpersoner i samsvar med GDPR-kravene.

  Disse tiltakene og retningslinjene kan bidra til å sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med GDPR selv om det ikke finnes en sentral database for dataene. Det er viktig å være proaktiv i å etablere retningslinjer og prosedyrer for å sikre etterlevelse av GDPR og beskyttelse av personopplysninger.

  Hva er forskjellen på en typisk generell personvern erklæring brukt på nettsider og GDPR regelverket?

  Digitalization

  En generell personvernerklæring, vanligvis referert til som en personvernpolicy eller personvernerklæring, er et dokument som beskriver hvordan en organisasjon samler inn, bruker, lagrer og beskytter personopplysninger. Den gir vanligvis informasjon om hvilke typer personopplysninger som samles inn, formålene med behandlingen, hvordan opplysningene deles med tredjeparter, sikkerhetstiltakene som er på plass, og rettighetene til enkeltpersoner med hensyn til deres personopplysninger.

  GDPR (General Data Protection Regulation) er et lovgivningsmessig rammeverk som regulerer behandlingen av personopplysninger for enkeltpersoner i EU og EØS-området. GDPR er et omfattende sett med regler og prinsipper som organisasjoner må følge når de behandler personopplysninger. Dette inkluderer krav til legitim grunnlag for behandling, informasjon og samtykke, rettigheter for enkeltpersoner, sikkerhetstiltak, og plikter for databehandlere og dataansvarlige.

  Forskjellen mellom en generell personvernerklæring og GDPR-regelverket ligger hovedsakelig i deres omfang og formål:

  1. Omfang:
   En generell personvernerklæring er et dokument som utarbeides av en organisasjon for å informere enkeltpersoner om deres personvernpraksis. Den kan være mer detaljert eller spesifikk avhengig av organisasjonens behov og bransjens krav. GDPR, derimot, er et omfattende lovgivningsmessig rammeverk som er bindende for alle organisasjoner som behandler personopplysninger til enkeltpersoner i EU og EØS-området.

  2. Formål:
   Formålet med en generell personvernerklæring er å gi enkeltpersoner klar og forståelig informasjon om hvordan deres personopplysninger blir behandlet av organisasjonen. GDPR har som formål å beskytte enkeltpersoners personvernrettigheter og sikre at personopplysninger behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte.

  3. Rettslig status:
   En generell personvernerklæring er vanligvis ikke lovgivende, men utgjør en del av en organisasjons forpliktelse til å være gjennomsiktig om sin databehandlingspraksis. GDPR er imidlertid en lovgivning som er juridisk bindende for organisasjoner og gir enkeltpersoner klare rettigheter og plikter knyttet til deres personopplysninger.

  Selv om en generell personvernerklæring kan bidra til å oppfylle visse krav i GDPR, må organisasjoner likevel sikre at deres personvernerklæring er i samsvar med de spesifikke kravene i lovgivningen og at de implementerer nødvendige tiltak for å oppfylle sine forpliktelser under GDPR.

  Er det tidsbegrensing på hvor lenge man kan oppbevare personopplysninger?

  Digitalization

  Ja, i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation) er det generelt sett en tidsbegrensning på hvor lenge personopplysninger kan oppbevares. Prinsippet om lagringsbegrensning i GDPR krever at personopplysninger bare skal lagres så lenge det er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for. Dette prinsippet bidrar til å sikre at organisasjoner ikke beholder personopplysninger lenger enn nødvendig og minimerer risikoen for uautorisert tilgang, misbruk eller utilsiktet tap av data.

  Den spesifikke lagringsperioden kan variere avhengig av formålet med databehandlingen, den juridiske konteksten, og kravene i bransjen. Organisasjoner må derfor fastsette interne retningslinjer for lagring og slette personopplysninger i henhold til disse kriteriene. Her er noen faktorer som kan påvirke lagringsperioden:

  1. Juridiske krav:
   Noen lover eller forskrifter kan kreve at visse typer personopplysninger oppbevares i en bestemt periode. For eksempel kan skattemyndigheter kreve at regnskapsdokumenter oppbevares i flere år av hensyn til revisjon og skattekontroll.

  2. Kontraktmessige forpliktelser:
   Hvis det er en kontraktsmessig avtale på plass som krever at personopplysninger oppbevares i en bestemt periode, må organisasjonen følge disse avtalene.

  3. Behandlingsformål:
   Personopplysninger bør bare oppbevares så lenge de er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Når formålet er oppnådd, bør dataene slettes eller anonymiseres.

  4. Samtykke:
   Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, må organisasjonen respektere enkeltpersonens rett til å trekke tilbake samtykket. Dette kan føre til at dataene må slettes hvis det ikke lenger er et gyldig rettslig grunnlag for behandlingen.

  5. Branchepraksis:
   Noen bransjer har standarder eller retningslinjer for lagring av personopplysninger som organisasjonen må følge.

  Det er viktig å merke seg at selv om det er en tidsbegrensning på lagring av personopplysninger, kan det være tilfeller der dataene må oppbevares lengre av juridiske, regulatoriske eller kontraktsmessige årsaker. Organisasjoner må imidlertid sikre at de har klare retningslinjer for lagring og sletting av personopplysninger, og at de overholder disse retningslinjene for å oppfylle kravene i GDPR.

  Hvorfor er GDPR ikke begrenset til hvordan man håndterer personopplysninger som er digitalt lagret på bærbare PCer

  Digitalization

  GDPR (General Data Protection Regulation) er ikke begrenset til hvordan man håndterer personopplysninger som er digitalt lagret på bærbare datamaskiner, fordi GDPR-regelverket tar sikte på å regulere behandlingen av personopplysninger generelt, uavhengig av den spesifikke formen for lagring eller behandling.

  Her er noen grunner til hvorfor GDPR ikke er begrenset til digital lagring på bærbare datamaskiner:

  1. Bredt anvendelsesområde:
   GDPR gjelder for behandling av personopplysninger uansett hvordan de er samlet inn, brukt, eller lagret. Dette inkluderer både digital og ikke-digital behandling av personopplysninger. Derfor omfatter GDPR også personopplysninger som er lagret i papirbaserte filer, fysiske arkiver, eller andre analoge formater.

  2. Beskyttelse av personvernprinsipper:
   Formålet med GDPR er å beskytte enkeltpersoners rettigheter og personvern uavhengig av hvilken form personopplysningene har. GDPR fastsetter prinsipper som lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet, formålsbegrensning, nøyaktighet, lagringsbegrensning, integritet og konfidensialitet, og ansvarlighet som skal følges uansett hvordan personopplysningene behandles.

  3. Evne til å tilpasse seg teknologiske endringer:
   GDPR er utformet på en teknologinøytral måte for å kunne tilpasses fremtidige teknologiske endringer. Selv om bærbare datamaskiner og digital lagring er vanlige i dagens virksomheter, kan det komme nye teknologier og behandlingsmetoder i fremtiden som også vil være underlagt GDPR-regelverket.

  4. Internasjonalt samtykke:
   GDPR er et EU-regelverk, men det har også ekstraterritoriell virkning som kan påvirke organisasjoner utenfor EU som behandler personopplysninger om EU-borgere. Derfor må organisasjoner over hele verden overholde GDPR-kravene når de behandler personopplysninger om enkeltpersoner i EU, uavhengig av hvor eller hvordan dataene er lagret eller behandlet.

  Samlet sett er GDPR utformet for å være omfattende og teknologinøytralt, og det gjelder derfor ikke bare for digital lagring på bærbare datamaskiner, men for all behandling av personopplysninger uansett format eller lagringsmetode. Dette sikrer at enkeltpersoners rettigheter og personvern beskyttes effektivt i alle typer databehandlingsmiljøer.

  Et kontor som ikke har datamaskiner men kun opererer som et papirmiljø vil de være underlagt GDPR?

  Digitalization

  Ja, selv om et kontor opererer utelukkende som et papirmiljø uten bruk av datamaskiner, vil det fortsatt være underlagt GDPR (General Data Protection Regulation) hvis det behandler personopplysninger om enkeltpersoner. GDPR gjelder for all behandling av personopplysninger, uavhengig av formatet de er lagret i eller hvordan de behandles.

  Her er noen grunner til hvorfor et papirmiljø ville være underlagt GDPR:

  1. Behandling av personopplysninger:
   Hvis kontoret samler inn, lagrer, organiserer, strukturerer, tilpasser, endrer, henter, konsulterer, bruker, avslører ved overføring, sprer eller på annen måte gjør personopplysninger tilgjengelige, vil det anses å behandle personopplysninger i henhold til GDPR.

  2. Begrepet "personopplysninger":
   GDPR definerer personopplysninger som enhver informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person. Dette inkluderer ikke bare digital informasjon, men også informasjon som er lagret i papirbaserte dokumenter, filer eller arkiver.

  3. Prinsipper for databehandling:
   GDPR fastsetter prinsipper som lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet, formålsbegrensning, dataminimering, nøyaktighet, lagringsbegrensning, integritet og konfidensialitet, og ansvarlighet som må følges for all behandling av personopplysninger, uavhengig av format.

  4. Rettigheter for enkeltpersoner:
   GDPR gir enkeltpersoner visse rettigheter knyttet til deres personopplysninger, for eksempel retten til å få tilgang til sine data, rette feilaktige opplysninger, slette data, og protestere mot behandlingen av deres data. Disse rettighetene gjelder uansett hvor dataene er lagret.

  Selv om det kan være enklere å implementere visse GDPR-krav i et digitalt miljø, må et papirmiljø likevel overholde regelverket og iverksette passende tiltak for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med GDPR-prinsippene og -kravene. Dette kan inkludere å implementere retningslinjer for sikker oppbevaring av papirdokumenter, begrense tilgang til disse dokumentene, og etablere prosedyrer for håndtering av personopplysninger i tråd med GDPR-kravene.

  Hvor strengt er håndhevingen av GDPR?

  Digitalization

  Håndhevingen av GDPR (General Data Protection Regulation) varierer avhengig av ulike faktorer, inkludert nasjonale myndigheters ressurser og prioriteringer, samt alvorlighetsgraden av brudd på personvernbestemmelser. Generelt sett har GDPR gitt personvernmyndigheter i EU/EØS-landene betydelig sterkere håndhevingsmyndighet og økt bøteleggingskapasitet enn tidligere personvernlover.

  Her er noen viktige poeng å vurdere når det gjelder håndhevingen av GDPR:

  1. Styrket håndheving:
   GDPR har innført betydelige bøter for brudd på personvernreglene, med potensielle bøter på opptil 20 millioner euro eller inntil 4 % av den årlige omsetningen til den ansvarlige virksomheten, avhengig av hvilken som er høyest. Dette har ført til økt fokus og oppmerksomhet på etterlevelse av personvernregelverket.

  2. Nasjonale tilsynsmyndigheter:
   Hver EU/EØS-stat har et eget nasjonalt tilsynsorgan for personvern, som har ansvaret for håndhevingen av GDPR i sitt land. Disse tilsynsmyndighetene har myndighet til å undersøke påståtte brudd på personvernregelverket, gi advarsler, utføre inspeksjoner og pålegge bøter.

  3. Sanksjoner og bøter:
   Personvernmyndighetene har autoritet til å pålegge administrative sanksjoner, inkludert bøter, for brudd på GDPR-reglene. Bøtene kan variere avhengig av alvorlighetsgraden av bruddet, omfanget av skaden, og andre relevante faktorer.

  4. Offentliggjøring av brudd:
   GDPR krever også at organisasjoner rapporterer alvorlige brudd på personvernreglene til tilsynsmyndighetene innen 72 timer etter at de er klar over bruddet. Tilsynsmyndighetene kan også kreve offentliggjøring av bruddene, noe som kan føre til omdømmetap og andre konsekvenser for organisasjonen.

  5. Individuelle klagerettigheter:
   Enkeltpersoner har rett til å klage til tilsynsmyndighetene hvis de mener at deres rettigheter etter GDPR er krenket. Dette kan utløse undersøkelser og håndhevingstiltak fra tilsynsmyndighetenes side.

  Samlet sett kan håndhevelsen av GDPR være ganske streng, spesielt når det gjelder alvorlige brudd på personvernreglene. Organisasjoner som behandler personopplysninger, må derfor være nøye med å overholde GDPR-kravene og implementere passende sikkerhetstiltak for å beskytte enkeltpersoners personvernrettigheter.

  GDPR Håndhevelsesregistrering sporet av CMS

  CMS.Law GDPR Håndhevelsesregistreringen er en oversikt over bøter og straffer som datatilsynsmyndighetene innen EU har pålagt i henhold til EUs generelle personvernforordning (GDPR, DSGVO). Vårt mål er å holde denne listen så oppdatert som mulig. Siden ikke alle bøter blir offentliggjort, kan denne listen selvfølgelig aldri være komplett, derfor setter vi pris på alle indikasjoner på ytterligere GDPR-bøter og straffer. Vær oppmerksom på at vi ikke oppfører bøter pålagt under nasjonale / ikke-europeiske lover, under lover som ikke omhandler personvern (f.eks. konkurranselover / lover om elektronisk kommunikasjon) og under "gamle" for-GDPR-lover. Vi har imidlertid inkludert et begrenset antall essensielle ePersonvern-bøter under nasjonale medlemsstatlover.

  www.enforcementtracker.com